Thông báo về việc cung địa chỉ

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình 

 

Hiện tại, cổ phiếu của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã đăng ký giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Qua kiểm tra hồ sơ của cổ đông thì có một số cổ đông đã có thay đổi thông tin nơi cư trú và số CMND đã hết hạn.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình kính đề nghị quý cổ đông cung cấp các thông tin sau để Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới:

1, Địa chỉ liên hệ.

2, Số CMND/Thẻ căn cước

3, Ngày cấp CMND/thẻ căn cước

4, Nơi cấp

5, Số điện thoại.

Nơi nhận: Phòng TCHC Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình

Số điện thoại: 0232.3822365/0934898000

Email: tchcbiaqb@gmail.com

                                                                                               Giám đốc 

                                                                                                                                    (Đã ký)

 

 Nguyễn Minh Tuấn