Thông báo về việc cung địa chỉ

Thông báo về việc cung địa chỉ

THÔNG BÁO   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình    Hiện tại, cổ phiếu của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã đăng ký giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Qua kiểm tra hồ sơ của cổ đông … Read more

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch upcom

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch upcom

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH ———————- Số: 153 /CV – BHNQB V/v: Đăng ký giao dịch cổ phiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————-   Đồng Hới, ngày   29   tháng   12   năm 2017 THÔNG BÁO “VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG … Read more