Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội- Quảng Bình

Tổ dân phố 13- Phường Bắc Lý- T.p Đồng Hới- Quảng Bình

Số điện thoại: 02323822365- Fax: 02323840721- 0934898000