Thông Báo

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019        Kính gửi :   Quý Cổ đông Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trân trọng kính mời dự Đại

Giới thiệu về công ty

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần

1. Tên công ty
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
Tên công ty viết tắt: HABIBECO
2. Địa chỉ trụ sở chính
TK 13- Phường Bắc Lý - Tp Đồng Hới - Quảng Bình...

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...