Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch upcom

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

———————-

Số: 153 /CV – BHNQB

V/v: Đăng ký giao dịch cổ phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 

Đồng Hới, ngày   29   tháng   12   năm 2017

THÔNG BÁO
“VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN GIAO DỊCH UPCOM CỦA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH”
                                                                            Kính gửi:      Quý cổ đông

 

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trân trọng thông báo việc cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (mã chứng khoán BQB) chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Chi tiết như sau:

  1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
  2. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
  3. Mã chứng khoán: BQB
  4. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phần
  5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.800.000 cổ phần
  6. Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2018
  7. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.400 đồng/cổ phiếu
  8. Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu:

Các cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản trước khi thực hiện giao dịch.

Hoặc có thể liên hệ đăng ký với Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty để hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký lưu ký qua Công ty chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch. Số điện thoại liên hệ: 0232.3822365; Email: tchcbiaqb@gmail.com

Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình trân trọng thông báo./.        

 

Nơi nhận:

–       Như trên;

–       Lưu VT,

                  GIÁM ĐỐC

                (Đã ký)

                Nguyễn Minh Tuấn