Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trân trọng kính mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  1. Thời gian: 9h00 ngày 25 tháng 4 năm 2017
  2. Địa đỉêm: Tại Hội trường Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình; TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
  3. Nội dung Đại hội:

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017.

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

– Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

– Bầu thay thế 01 kiểm soát viên

4. Tài liệu họp:

a, Thông báo đại hội.

b, Chương trình đại hội.

c, Phiếu đăng ký tham dự.

d, Giấy ủy quyền.

Trân trọng!