Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
1. Thời gian: 08h00, thứ sáu ngày 19/05/2017
2. Địa điểm:     Hội trường Tổng công ty, 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần HABECO chốt tại ngày 05/04/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
4. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: http://www.habeco.com.vn
5. Đăng ký dự họp Đại hội:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) trước ngày 12/05/2017 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và uỷ quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản uỷ quyền (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm): 01 bản giao người được uỷ quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:
– Văn phòng HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
– 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
– ĐT: (04) 3237 3931 /  Fax: (04) 37223784
6. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD;
(2) Thông báo mời họp;
(3) Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND của người uỷ quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.
Trân trọng./.
7.Tài liệu họp:
a. Thông báo mời họp;
b. Chương trình họp;
c. Giấy Xác nhận và Giấy ủy quyền;
d. Quy chế đại hội;
e. Quy chế bầu cử;
f. Báo cáo của Tổng giám đốc;
g. Báo cáo của HDQT;
h. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
i. Tờ trình Thông qua báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
k. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT và BKS;
l. Tờ trình Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;
m. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
n. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
o. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQTSYLL ứng viên;
8. Nội dung được thông qua:
a. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
b. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;