Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

       Kính gửi :   Quý Cổ đông Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trân trọng kính mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

  1. Thời gian : 8h00, ngày 16 tháng  4  năm 2019
  2. Địa điểm : Tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

                   TDP13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

  1. Đối tượng dự họp: Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình chốt tại ngày 28/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
  2. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: http://biaquangbinh.com
  3. Đăng ký tham dự Đại hội:

– Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00 ngày      13/4/2019 đến Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp quý cổ đông không tham dự Đại hội và uỷ quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản giấy uỷ quyền (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm) : 01 bản giao người được uỷ quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ :

Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

ĐT: (0232) 3822365 /Fax: (0232) 3840721

Email:  congtybiahnqb@gmail.com

  1. Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thông báo mời họp ; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND của người được uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Rất mong Quý cô đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kèm theo

STT Nội dung tài liệu Chi tiết
1 Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tải về tại đây
2 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tải về tại đây
3 Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải về tại đây
4 Giấy ủy quyền Tải về tại đây
5 Quy chế làm việc Tải về tại đây
6 Quy chế biểu quyết và bầu cử Tải về tại đây
7 Báo cáo của Ban Giám đốc Tải về tại đây
8 Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải về tại đây
9 Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải về tại đây
10 Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Tải về tại đây
11 Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT, KSV năm 2019 Tải về tại đây
12 Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2019 – 2024 Tải về tại đây
13 Mẫu đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho cổ đông Tải về tại đây
14 Mẫu đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho nhóm cổ đông Tải về tại đây
15 Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS  Tải về tại đây
16 Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT/BKS Tải về tại đây
17 Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông  Tải về tại đây
18 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  Tải về tại đây