Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày 12/5/2018 căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch hội đồng quản trị thay ông Ngô Quế Lâm miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông.

Xem thêm >>