Thông Báo

Công bố thông tin thời gian nghĩ hưu của Giám đốc Công ty

Công bố thông tin thời điểm nghĩ hưu của ông Nguyễn Minh Tuấn. Sinh ngày 15 tháng 03 năm 1958 Chức vụ; Giám đốc Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình Thời điểm nghĩ hưu: từ 01/04/2018 Nghị quyết HĐQT và Quyết định kèm theo

Giới thiệu về công ty

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần

1. Tên công ty
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
Tên công ty viết tắt: HABIBECO
2. Địa chỉ trụ sở chính
TK 13- Phường Bắc Lý - Tp Đồng Hới - Quảng Bình...

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Giới thiệu sản phẩm