Thông Báo

Thông báo phát hành lại báo cáo tài chính năm 2017

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình xin thông báo phát hành lại Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình yêu cầu

Lễ bàn giao Giám đốc Công ty

Thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ – HĐQT về việc Thống nhất giao tạm thời cho bà Nguyễn Thị Nam Hương – Phó Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn chức danh Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Minh Tuấn –

Giới thiệu về công ty

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần

1. Tên công ty
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
Tên công ty viết tắt: HABIBECO
2. Địa chỉ trụ sở chính
TK 13- Phường Bắc Lý - Tp Đồng Hới - Quảng Bình...

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Giới thiệu sản phẩm