Thông Báo

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày 12/5/2018 căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch hội đồng quản trị thay ông Ngô Quế Lâm miễn nhiệm thành viên Hội

Giới thiệu về công ty

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần

1. Tên công ty
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
Tên công ty viết tắt: HABIBECO
2. Địa chỉ trụ sở chính
TK 13- Phường Bắc Lý - Tp Đồng Hới - Quảng Bình...

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Giới thiệu sản phẩm