Thông Báo

Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Ngày 25/5/2018 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã ra Nghị quyết số 19/NQ – HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nam Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức

Giới thiệu về công ty

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần

1. Tên công ty
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
Tên công ty viết tắt: HABIBECO
2. Địa chỉ trụ sở chính
TK 13- Phường Bắc Lý - Tp Đồng Hới - Quảng Bình...

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014 của Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình...

Giới thiệu sản phẩm