Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018; các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Miến nhiệm và bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu 01 Kiểm soát viên và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi tiết xem file đính kèm.

CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018