Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/5/2019, Công ty công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua. Check out audiophile-scientifique.