Thông báo phát hành lại báo cáo tài chính năm 2017

Thông báo phát hành lại báo cáo tài chính năm 2017

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình xin thông báo phát hành lại Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình yêu cầu điều chỉnh số liệu theo Biên bản của … Read more

Lễ bàn giao Giám đốc Công ty

Lễ bàn giao Giám đốc Công ty

Thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ – HĐQT về việc Thống nhất giao tạm thời cho bà Nguyễn Thị Nam Hương – Phó Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn chức danh Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công ty nghĩ hưu theo chế … Read more