Thông báo mòi họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo mòi họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Thời gian : 8h00’ ngày 15 tháng 4 năm 2015; Địa điểm : Tại Hội trường Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình … Read more