Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trân trọng kính mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Thời gian : 9h00’, ngày  25  tháng  4  năm 2017 Địa điểm : Tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình                  Tiểu khu … Read more