Thông báo phát hành lại báo cáo tài chính năm 2017

Thông báo phát hành lại báo cáo tài chính năm 2017

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình xin thông báo phát hành lại Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình yêu cầu điều chỉnh số liệu theo Biên bản của … Read more