Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch upcom

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch upcom

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH ———————- Số: 153 /CV – BHNQB V/v: Đăng ký giao dịch cổ phiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————-   Đồng Hới, ngày   29   tháng   12   năm 2017 THÔNG BÁO “VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG … Read more