Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình công bố bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Ngày 25/5/2018 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã ra Nghị quyết số 19/NQ – HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nam Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày … Read more