Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày 12/5/2018 căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch hội đồng quản trị thay ông Ngô Quế Lâm miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông. … Read more

Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/10/2017

Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/10/2017

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom.