Bản cung cấp thông tin các thành viên Hội đồng quản trị mới

Căn cứ kết quả miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình xin cung cấp bản cung cấp thông tin người nội bộ như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên:

  1. Ông Ngô Quế Lâm – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn Như Khuê – Kiểm soát viên

II. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên:

1, Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT

CCTT-Bùi Trường Thắng

2, Bà Nguyễn Thị Nam Hương – Thành viên HĐQT

CCTT Ng Thị Nam Hương

3, Ông Vũ Xuân Vinh – Kiểm soát viên

CC thong tin Qbinh vinh